Tam giác mạch - Xín Mần, Hà Giang
Hoa tam giác mạch người dân tộc trồng để làm rượu.
Những mảnh đồi tam giác mạch rộng bát ngát thường trồng ở nơi xe cộ khó vào để tránh dân du lịch (phượt). Các bạn thích ảnh, thích hoa nên dẫm lên hoa để chụp và hái hoa.

Tam giác mạch - Xín Mần, Hà Giang

Hoa tam giác mạch người dân tộc trồng để làm rượu.

Những mảnh đồi tam giác mạch rộng bát ngát thường trồng ở nơi xe cộ khó vào để tránh dân du lịch (phượt). Các bạn thích ảnh, thích hoa nên dẫm lên hoa để chụp và hái hoa.

be my valentine.

be my valentine.

Người khác thấy chúng đẹp. Nhưng mình chỉ thấy chúng đáng thương, nhu nhược. 

Người khác thấy chúng đẹp. Nhưng mình chỉ thấy chúng đáng thương, nhu nhược. 

Grandparent’s house - in ThaiBinh. VietNam

Grandparent’s house - in ThaiBinh. VietNam

Mặt mình không cười nhìn đẹp hơn :)

Mặt mình không cười nhìn đẹp hơn :)

Chẳng thể biết trước những gì đến với mình - Trân trọng hết sức có thể thôi!

Chẳng thể biết trước những gì đến với mình - Trân trọng hết sức có thể thôi!

Tam giác mạch - Xín Mần, Hà Giang
Hoa tam giác mạch người dân tộc trồng để làm rượu.
Những mảnh đồi tam giác mạch rộng bát ngát thường trồng ở nơi xe cộ khó vào để tránh dân du lịch (phượt). Các bạn thích ảnh, thích hoa nên dẫm lên hoa để chụp và hái hoa.

Tam giác mạch - Xín Mần, Hà Giang

Hoa tam giác mạch người dân tộc trồng để làm rượu.

Những mảnh đồi tam giác mạch rộng bát ngát thường trồng ở nơi xe cộ khó vào để tránh dân du lịch (phượt). Các bạn thích ảnh, thích hoa nên dẫm lên hoa để chụp và hái hoa.

Pa Phách 2

Pa Phách 2

be my valentine.

be my valentine.

Người khác thấy chúng đẹp. Nhưng mình chỉ thấy chúng đáng thương, nhu nhược. 

Người khác thấy chúng đẹp. Nhưng mình chỉ thấy chúng đáng thương, nhu nhược. 

Grandparent’s house - in ThaiBinh. VietNam

Grandparent’s house - in ThaiBinh. VietNam

Mặt mình không cười nhìn đẹp hơn :)

Mặt mình không cười nhìn đẹp hơn :)

Chẳng thể biết trước những gì đến với mình - Trân trọng hết sức có thể thôi!

Chẳng thể biết trước những gì đến với mình - Trân trọng hết sức có thể thôi!

The Morning

The Morning

Có những người chỉ cần cố gắng, họ sẽ có tất cả. Nhưng nếu ko có gắng, mình cũng chỉ là thằng rẻ rách, ko đáng 1 xu.

About:

Following:

+65